آگهی نامه در باره لباس بلند سفید با دست دوزی فیروزه ای بلوچستان