مراسم کمیسیون نوروزی ۲۰۱۶ در واشنگتن دیسی


حضور شهبانو فرح پهلوی در مراسم کمیسیون نوروزی ۲۰۱۶ در واشنگتن دیسی