به مناسبت در گذشت شادروان سعید قائم مقامی

سعید قائم مقامی