به مناسبت درگذشت شادروان منیر شاهرودی فرمانفرماییان

منیر شاهرودی فرمانفرمایان در کنار یکی از مجسمه های آینه کاری خود

در موزه گوگنهایم نیویورک