بیانیه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت بازیهای المپیک ۲۰۱۶