بیانیه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت شادروان سپهبد پرویز خسروانی